Порядок складання та надання запитів

                                              ЗАТВЕРДЖЕНО:


                                              наказ Державної екологічної                                                           інспекції у Луганській області

                                              від 14 червня 2011 року № 441Порядок

складання, подання запиту на отримання публічної інформації

в Державній екологічній інспекції в Луганській області

 

1. Надання публічної інформації Державної екологічної інспекції у Луганській області (далі -  Інспекція) здійснюється у відповідь на запит на отримання публічної інформації.

Запит на інформаціюце прохання особи до Інспекції надати публічну інформацію, що знаходиться у її володінні.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Усний запит подається на особистому прийомі у керівництва Інспекції, а також за телефоном в місті Сєвєродонецьку 3-02-90.

Письмовий запит може буди поданий на адресу Інспекції вул. Гагаріна, 93, м. Сєвєродонецьк, 93400, а також на електронну адресу  E-mail: lug@dei.gov.ua

Письмовий запит подається в довільній формі. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію, яку можна отримати безпосередньо в Інспекції або на офіційному веб-сайті lg.dei.gov.ua в розділі ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ → Форма запиту.

3. Запит на інформацію повинен містити:

1) прізвище, ім'я, по-батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його зобов’язана оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон.

4. Відповідальна особа з питань запитів на інформацію зобов’язана:

· прийняти відповідним чином запит від запитувача;

· зареєструвати у відповідному журналі реєстрації;

· довести запит до відома структурного підрозділу, у володінні якого є запитувана інформація;

· у визначені законодавством терміни підготувати обґрунтовану відповідь запитувачу;

· у разі потреби надати консультацію під час оформлення запиту;

· забезпечити умови для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію;

· забезпечувати систематичне та оперативне оприлюднення і оновлення на веб-сайті Інспекції інформації, передбаченої ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

5. Відповідь на запит на інформацію повинна бути надана не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. В цьому випадку клопотання про термінове опрацювання запиту повинно бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, Інспекція може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку відповідальна особа обов’язково  повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Відповідь про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

6. Якщо Інспекція не володіє запитуваною інформацією, але відомо або повинно бути відомо, хто нею володіє, запит направляється належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача.

7. Згідно з вимогами ст.22 Закону Інспекція має право відмовити в задоволенні запиту у таких випадках:

1) Інспекція не володіє і не зобов’язана відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої ст.6 Закону;

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені ст.21 цього Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених ч.5 ст.19 Закону.

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається у письмовий формі. У відмові в задоволенні запиту на інформацію повинно бути зазначено:

1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дату відмови;

3) мотивовану підставу відмови;

4) порядок оскарження відмови;

5) підпис.

8. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається у випадку, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення у передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію зазначається:

1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

2) дату надсилання повідомлення про відстрочку;

3) причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом строк;

4) строк, у який буде задоволено запит;

5) підпис.

9. Статтею 23 вказаного Закону передбачено право запитувача на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації, які можуть бути оскаржені до Державної екологічної інспекції України або суду. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання Інспекцією обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до ст.15 Закону;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність Інспекції, що порушили законні права та інтереси запитувача

eкологічна мапа

Стихійне сміттєзвалище? Не знаєте куди звернутись? Повідомте нам та відслідковуйте статус вирішення!
Залишити звернення

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці